به زیبایی طلوع خورشید
به مستی عطر گل نرگس
به حس خوب اول بودن
اولین نوه
به خوش نا…

به زیبایی طلوع خورشید به مستی عطر گل نرگس به حس خوب اول بودن اولین نوه به خوش نا…

به زیبایی طلوع خورشید به مستی عطر گل نرگس به ... بیشتر بخوانید»»

برو بالا !